DEL

Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Der findes efterhånden flere webshops, end der findes fysiske butikker. Tallet af aktive e-handelsbutikker vokser hele tiden, og i takt med at internetforbindelse bliver allemandseje over hele kloden, vil dette kun blive mere udtrykt.

Og det er der flere grunde til. Det bliver hurtigere og hurtigere at sende pakker på tværs af landegrænser, og omkostningerne sænkes i takt med at efterspørgslen bliver større. Derfor bliver det også lettere at ekspandere sin forretning, således den når ud over landegrænserne.

Webshop-formatet har potentiale

Flere forretninger begynder at se potentialet i at drive webshops, fordi at det samtidig er muligt at holde omkostningerne nede. Der skal ikke investeres i en fysisk butik, og der er ikke behov for personale, før forretningen vokser sig så stor, at der er plads til at ansætte.

Samtidig er det muligt at lave forskellige former for forretning, der ikke er så omkostningsfuld. Du kan eksempelvis lave en drop shipping-aftale, der betyder, at du ikke har noget lager selv, men tjener en provision, når du sælger et produkt. Det er en mulighed, der er mulig, næsten ligegyldigt hvilken branche, du befinder dig i.

Etablér forretning i Skandinavien

Det er især i de skandinaviske lande, det er ‘let’ at ekspandere til. Det betyder nemlig, at dét land, du vil udvide din forretning til, har nogenlunde den samme kultur og de samme muligheder, som du er vant til i Danmark.

Samtidig vil du ikke opleve den samme sproglige barriere, som hvis du vil udvide til et land på den anden side af kloden. Derfor er det også nabolandene, de fleste forsøger at etablere forretning i, når det første gang skal gøres — for der er det hele ikke så ukendt.

En dansk webshop, der har formået at gøre dette med succes, er UNIGGardin, der sælger gardiner på nettet